Hospital del Mar Research Institute Hospital del Mar Research Institute

Comitè de Recerca Clínica

El Comitè de Recerca Clínica és un òrgan col·legiat de suport i assessorament a la Direcció de Recerca de lHospital del Mar, responsable de garantir el desplegament de la seva política científica. Els seus membres són nomenats per la Direcció de l’Hospital del Mar a proposta de la Direcció de l'Hospital del Mar Research Institute. S'informa també de la proposta al Patronat de la Fundació IMIM.

Les funcions del Comitè de Recerca Clínica són:

  • Fomentar el creixement i consolidació de les línies d'actuació prioritàries de l’Hospital del Mar, prenent en consideració les que estiguin establertes als plans de recerca autonòmics, estatals i europeus, al Pla de Salut de Catalunya, al Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB), així com aquelles que en resultin de les necessitats específiques del l'Hospital del Mar.
  • Proposar els criteris generals per a l'assignació de recursos humans i materials, tenint en compte les prioritats establertes.
  • Proposar els criteris generals per a la selecció dels professionals en formació.
  • Supervisar i informar de la idoneïtat, factibilitat i oportunitat de les propostes de nous projectes de recerca, de les sol·licituds d'infraestructura, de les sol·licituds de beques de formació i de qualsevol altra sol·licitud de finançament a organismes externs. Vetllar per tal que la recerca realitzada en l'àmbit del l'Hospital del Mar acompleixi el més alt estàndard. Aquesta funció es durà a terme sense perjudici de les funcions del CEIC i del CEEA en aquest mateix àmbit.
  • Fer l'avaluació global de la memòria anual de recerca i de les propostes d'actuació futures. Pel què fa als recursos específics de recerca al l'Hospital del Mar, les línies i els projectes de recerca, la Comissió avaluarà l'activitat desenvolupada i el seu rendiment.
  • Promoure la interrelació científica del personal investigador dels diferents Centres del l'Hospital del Mar.
  • Garantir la qualitat dels programes de formació dels becaris de recerca i promoure la formació continuada dels investigadors. 
  • Aprovar la creació d'Unitats i Grups de Recerca.
  • Supervisar l'ordenació i agrupació dels projectes en línies de recerca.
  • Canalitzar les relacions amb la UAB i la UPF, en tots aquells aspectes relacionats amb la recerca científica a l'àmbit del l'Hospital del Mar .

Contacte

Hospital del Mar Research Institute

Tel:
93 316 04 00

Fax:
93 316 04 10

Doctor Aiguader, 88
08003 Barcelona

© Institut Hospital del Mar
d'Investigacions Mèdiques
Avís Legal i Política de Privacitat | Política de cookies | Mapa web | Accessibilitat | Adreça / Accessos | Contacte